[ Vinh Phuc] Phó phòng kế toán

Location: Vĩnh Phúc, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary VND20000000.00 - VND25000000.00 per month
Specialization: Bookkeeping
Sub Specialization:
Contact: Anh Hoang Ngoc
Reference: JO-2008-445529

1. Số lượng cần tuyển: 1

2. Mô tả công việc:

2.1. Nhiệm vụ chuyên môn

· Giám sát hoạt động kế toán hàng ngày bao gồm lưu giữ sổ sách và đối chiếu tài khoản (Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp & Tài khoản phải trả, Khoản phải thu và Tài khoản phải thu, Đầu tư & Tài sản cố định)

· Theo dõi và phê duyệt phân tích dữ liệu kế toán chính xác và có ý nghĩa, FS và các mục đích khác cho mục đích quản lý như tuổi nợ, đơn hàng dở dang, v.v.

· Thiết lập và thực thi các phương pháp, chính sách và nguyên tắc kế toán phù hợp bằng cách xây dựng, triển khai hệ thống, quy trình làm việc, hướng dẫn vận hành kinh Doanh

· Cung cấp tư vấn kế toán, hướng dẫn ở cấp quản lý cấp trung cho nhân viên, phòng kinh doanh và cả ý kiến ​​về chính sách kinh doanh và chính sách mới của công ty
2.2. Nhiệm vụ chung

· Thiết lập kế hoạch hành động, ngân sách, kế hoạch đầu tư và nhân lực dựa trên chiến lược của bộ phận và các phòng ban khác.

· Theo dõi và quản lý các hoạt động của bộ phận để đảm bảo tính kịp thời, chất lượng công việc và liên kết với các kế hoạch và mục tiêu

· Xây dựng và cải thiện quy trình làm việc trong nhóm

· Giám sát kiểm soát ngân sách, hoạt động đầu tư và hoạt động quản lý nhân sự trong nhóm bao gồm tuyển dụng, đào tạo, phân công nhiệm vụ, quản lý hiệu suất, phần thưởng và kỷ luật, v.v.

· Đảm bảo sự tuân thủ của nhân viên với các quy tắc và quy định của Công ty