[TUYỂN GẤP] SUPERVISOR CHUYÊN TRÁCH AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary US$700 - US$900 per month
Specialization: OH&S / EH&S
Sub Specialization:
Contact: Tra Ha Hang
Reference: JO-2008-445922


Khách hàng của Navigos Search là công ty 100% vốn Nhật Bản trong lĩnh vực sản xuất. Hiện tại, Công ty cần tuyển dụng nhiều vị trí với mức lương và đãi ngộ hấp dẫn.


- Triển khai, giám sát việc thực hiện các quy định, các hoạt động, phương án về An toàn vệ sinh lao động, PCCC trong nhà máy.

- Tham mưu tư vấn, đề xuất cải tiến cho cấp trên về công tác An toàn vệ sinh lao động, PCCC.

- Phối hợp/Hướng dẫn, soạn thảo các biện pháp kỹ thuật an toàn, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, PCCC.

- Lập các báo cáo định kỳ với cấp trên trực tiếp và cơ quản quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh lao động, PCCC. Thường xuyên cập nhật các quy định liên quan đến An toàn vệ sinh lao động và PCCC.

- Đại diện công ty làm việc với các cơ quan chức năng liên quan.

- Triển khai các công tác điều tra về tai nạn lao động và tuân thủ các yêu cầu của pháp luật về tai nạn lao động.

- Các công việc khác theo chỉ thị của cấp trên.