TUYỂN GẤP NHÂN VIÊN KẾ TOÁN KHO, TSCĐ

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary VND7000000 - VND10000000 per month
Specialization: Manufacturing & Industrial
Sub Specialization:
Contact: Hang Nguyen Thi Tuyet
Reference: JO-1805-395052

  • Theo dõi phần hành Kế toán CCDC và TSCĐ: Thực hiện cập nhật, theo dõi và quản lý CCDC, TSCĐ của Công ty.
  • Kiểm tra chứng từ và ghi nhận sự tăng, giảm, điều chuyển TSCĐ theo đúng quy trình, quy định của công ty, luật thuế.
  • Tính khấu hao TSCĐ, hạch toán, phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn
  • Các công việc phát sinh liên quan khác theo yêu cầu của Trưởng phòng KT.