Trưởng phòng Tổng vụ - HCM

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Production Engineering / Process Engineering / Manufacturing Technology (CMC)
Sub Specialization:
Contact: Huong Duy Thi Lan
Reference: JO-1808-401129

Yêu cầu chung: Đảm bảo hoạt động tổng vụ - nhân sự đúng theo nội quy công ty và quy định của pháp luật
1. Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực của công ty (ngân sách, tổ chức bộ máy, phúc lợi, nội quy...)
2. Hoạch định nguồn nhân lực nhằm phục vụ cho chiến lược phát triển của công ty
3. Xây dựng và triển khai chính sách lương, bảo hiểm đúng nội quy công ty và quy định của Nhà nước
4. Kiểm soát các hoạt động của bộ phận hành chính nhằm hỗ trợ cho hoạt động thường nhật và đột xuất của công ty
5. Lập kế hoạch và triển khai thực hiện các hoạt động liên quan đến bảo trì, HSE, CSR, 3Q6S trong nhà máy