Trưởng Phòng Đào Tạo

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary VND40000000.00 - VND80000000.00 per month
Specialization: Operations / Middle Office
Sub Specialization:
Contact: Minh Tran Nguyet
Reference: JO-1901-410595
  • Xây dựng chiến lược, phát triển năng lực, đào tạo nhân viên dựa trên khung năng lực.
  • Cập nhật các xu thế và kỹ thuật liên quan đến hoạt động đào tạo để đề xuất áp dụng phù hợp.
  • Là đầu mối xây dựng các chương trình đào tạo chức danh, cán bộ nguồn, cán bộ tân tuyển, chương trình giảng viên nội bộ... và các chương trình đào tạo khác phù hợp với định hướng, chiến lược phát triển con người của Ngân hàng trong từng thời kì.
  • Quản lý tập trung, tổ chức, giám sát và đánh giá công tác đào tạo trên toàn hệ thống.
  • Thúc đẩy và xây dựng công tác đào tạo nội bộ, văn hóa học tập tại Ngân hàng.
  • Xây dựng chiến lược, chính sách đào tạo phù hợp với định hướng phát triển nhân sự, kế hoạch kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp của Ngân hàng.
  • Tiếp xúc, làm việc và duy trì mối quan hệ với các tổ chức, đối tác bên ngoài liên quan đến công tác đào tạo.
  • Các công việc khác theo chỉ đạo của HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và Ban Giám Đốc Khối Quản lý Nguồn Nhân lực.