Trưởng phòng Bồi thường

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Insurance - Underwriting / Claims
Sub Specialization:
Contact: Minh Tran Nguyet
Reference: JO-1810-404110
  • Tổ chức, chỉ đạo, giám sát công tác giám định, giải quyết khiếu nại và quản lý rủi ro bảo hiểm (không bao gồm nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới và con người);
  • Quản lý công tác thu đòi người thứ ba đối với các vụ bồi thường bảo hiểm;
  • Đề xuất các biện pháp kiểm soát rủi ro về bảo hiểm trên toàn hệ thống;
  • Tham mưu, giúp ban lãnh đạo phụ trách chỉ đạo công tác giám định, giải quyết khiếu nại và quản lý rủi ro;