Trưởng Phòng Bảo Hiểm

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary VND40000000.00 - VND80000000.00 per month
Specialization: Insurance - Actuary
Sub Specialization:
Contact: Minh Tran Nguyet
Reference: JO-1901-410599
  1. Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành: Bảo hiểm/ Tài chính Ngân hàng…
  2. Kiến thức chuyên môn: Có kiến thức về nghiệp vụ Bảo hiểm; Có kinh nghiệm, hiểu biết về mô hình triển khai kênh Bancassurance.
  3. Kinh nghiệm chuyên môn: Có ít nhất 07 năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực Bảo hiểm.
  4. Ngoại ngữ: Tiếng Anh Trình độ C trở lên.