Trưởng Ban Thanh Tra

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Audit
Sub Specialization:
Contact: Ngan Nguyen Thu
Reference: JO-1909-426496

Khách hàng của Navigos Search là một trong những công ty công nghệ thông tin lớn nhất tại Việt Nam chuyên cung cấp các dịch vụ phần mềm, sản phẩm công nghệ, tích hợp hệ thống,… và là đối tác của nhiều tập đoàn lớn trên thế giới. Hiện tại Công ty đang tìm kiếm gấp nhân sự cho vị trí Trưởng Ban Thanh Tra làm việc tại Hà Nội.

Trách nhiệm của Trưởng ban thanh tra bao gồm nhưng không giới hạn các nhiệm vụ sau:

 • Tư vấn, tham mưu cho Ban Giám Đốc về công tác kiểm tra trực tiếp việc tuân thủ quy định các quy định nội bộ của Công ty liên quan đến hoạt động hàng ngày.
 • Thực hiện việc giám sát hoạt động của các Giám đốc Khối/ Trưởng các Ban chức năng, Lãnh đạo các Công Ty Thành Viên, Trưởng các Đơn Vị Kinh Doanh trong việc thực hiện thẩm quyền quản lý và điều hành được giao khi có yêu cầu của Chủ tịch Tập đoàn.
 • Kiểm tra, giám sát các cán bộ, nhân viên trong việc tuân thủ các quy định của tập đoàn
 • Chủ trì xây dựng kế hoạch thanh tra định kỳ và tổ chức thực hiện kế hoạch được phê duyệt.
 • Hướng dẫn, nâng cao trình độ chuyên môn và tạo cơ hội phát triển cho nhân viên.
 • Xây dựng kế hoạch, nội dung, thành phần các đoàn thanh tra nội bộ trình Ban Giám đốc ra quyết định thanh tra.
 • Kiến nghị Chủ Tịch và Lãnh đạo các Thành Viên về các biện pháp sửa đổi hoặc cải tiến cơ cấu tổ chức, quản lý điều hành hoạt động đầu tư, xây dựng và kinh doanh và các hoạt động chuyên môn
 • Tham mưu cho Ban Giám đốc về chính sách thưởng phạt, nội dung nội quy Công ty.
 • Chủ trì xây dựng báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Ban Giám đốc
 • Góp ý xây dựng các văn bản Quy trình, quy định nội bộ của tập đoàn
 • Các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc.