Senior Pentester| URGENT

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Information Security/Cyber Security/IT Risk/IT Governance
Sub Specialization:
Contact: Minh Tran Nguyet
Reference: JO-1907-421728
  • Tư vấn, đánh giá, kiểm thử và đưa ra các giải pháp đảm bảo an ninh thông tin
  • Xây dựng các chính sách, quy định, tiêu chuẩn an ninh thông tin và triển khai kế hoạch
  • Trực tiếp tham gia triển khai các tiêu chuẩn PCI, ISO: rà quét, kiểm thử định kỳ
  • Cập nhật kỹ thuật tấn công hệ thống mới và các rủi ro mới đối với hệ thống
  • Phản ứng và xử lý kịp thời các sự cố an ninh thông tin
  • Được tham gia hội thảo, khóa học chuyên sâu (SANS, Offensive security, ISC2, Blackhat)