Sales Assistant

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Business Planning / Corporate Planning
Sub Specialization:
Contact: Ngan Truong Ngoc
Reference: JO-1908-423583

Mô tả công việc:

  • Xúc tiến tiến độ xuất hàng, báo cáo xử lý các vấn đề phát sinh ở nhà máy đối tác và các nhà cung cấp /
  • Tìm kiếm khách hàng mới (lĩnh vực hóa chất, hạt nhựa) nếu có Một số việc khác theo yêu cầu của Công ty