Quản trị Dự án ngân hàng bán lẻ

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Project Management
Sub Specialization:
Contact: Minh Tran Nguyet
Reference: JO-1807-398842

1. Hỗ trợ tổ chức và quản trị dự án

  • Hỗ trợ Giám Đốc trong việc sắp xếp nguồn lực trong việc quản trị các dự án chiến lược.
  • Hỗ trợ thành viên trong công tác thiết kế, lập kế hoạch chi tiết, thí điểm và triển khai dự án.
  • Tổng hợp các nội dung cho các cuộc họp liên quan tới công việc.
  • Hỗ trợ xây dựng ngân sách/chi phí liên quan.

    2. Giải quyết vấn đề
  • Đối với các dự án/công việc trực tiếp tham gia: xác định, báo cáo vấn đề và đề xuất giải pháp tới cấp quản lý