QA staff - Nhân viên chất lượng ($350-$400)

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary VND350.00 - VND400.00 per month
Specialization: QC / QA
Sub Specialization:
Contact: Tuyet Pham Thi
Reference: JO-1902-411766

  • Giám sát tuần tra dây chuyền sản xuất
  • Tăng cường chất lượng công đoạn hàng ngày
  • Kiểm soát, quản lý chất lượng nội bộ
  • Nâng cao cải tiến công đoạn và lập báo cáo hàng tháng
  • Duy trì hoạt động cải tiến tại dây chuyền
  • Thúc đẩy hoạt động cải tiến mới cho toàn bộ công nhân viên