Production Planning staff - new Japanese company (12tr-15tr)

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Business Planning / Corporate Planning
Sub Specialization:
Contact: Tuyet Pham Thi
Reference: JO-2012-452093

 • Nhận đơn hàng từ bộ phận Logistic, lập kế hoạch sản xuất theo tháng và theo ngày, lập yêu cầu mua nguyên vật
  liệu phục vụ sản xuất.
 • Hàng ngày theo dõi, kiểm tra, giám sát thực tế kết quả sản xuất, mua hàng và xuất hàng.
 • Hiểu rõ chi tiết về hoạt động sản xuất và các vấn đề (Có thể) phát sinh.Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban liên quan.
 • Lập BOM, Theo dõi, tính toán, quản lý lượng nguyên vật liệu không có trong BOM.
 • Thao tác trên phần mềm SAP.
 • Chủ động xử lý sự cố. Đảm bảo hoàn thành kế hoạch đã lập.
 • Cải tiến kế hoạch để tối ưu năng suất trong nhà máy.
 • Tổng hợp báo cáo hàng ngày, hàng tháng, hàng năm.
 • Thực hiện các công việc theo yêu cầu của cấp trên.