Production management (korean speaking)

Location: Bắc Ninh, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary VND12000000 - VND17000000 per month
Specialization: Production Engineering / Process Engineering / Manufacturing Technology
Sub Specialization:
Contact: Hang Nguyen Thi Tuyet
Reference: JO-1810-403989

- Kiểm soát nhân sự trong bộ phận sản xuất.
- Thực hiện theo kế hoạch sản xuất, đảm bảo tiến độ giao hàng.
- Theo dõi trực tiếp trong quá trình sản xuất, giải quyết các vấn đề sản xuất
- Điều tra và phân tích sai lầm trong quá trình sản xuất.
- Hỗ trợ cho người quản lý để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất.
- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu từ người quản lý