Phó Trưởng Phòng KPI và Quản lý chất lượng (Hội sở)

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Management Consulting / Advisory
Sub Specialization:
Contact: Minh Tran Nguyet
Reference: JO-1903-414422

 • Chịu trách nhiệm Quản lý Ban Quản lý Chất lượng thuộc Phòng Quản lý Chất lượng và KPI, cụ thể:
 • Lên kế hoạch nghiên cứu, và thực hiện các Tiêu chuẩn Năng suất và Chất lượng cho mạng lưới các đơn vị KD
 • Nghiên cứu, đưa ra các phương pháp áp dụng các hệ thống, công cụ đo lường và kiểm soát Năng suất & chất lượng cho các đơn vị KD
 • Xây dựng yêu cầu và báo cáo Quản trị Năng suất & Chất lượng cho các đơn vị KD
 • Phân tích và đánh giá thực trạng về năng suất & chất lượng của các đơn vị. Đưa ra các cải tiến (Mô hình, quy trình, chính sách…) để cải tiến NS và CL phù hợp từng thời kỳ.
 • Lập kế hoạch, đề xuất và triển khai cơ chế/chính sách khen thưởng/chế tài về chất lượng đối với từng đơn vị
 • Đầu mối/kết hợp với các đơn vị tổ chức, các hình thức thu hút sáng kiến cải tiến của cán bộ nhân viên trên toàn hệ thống để liên tục cải tiến quy trình, nâng cao chất lượng hoạt động
 • Xây dựng, bổ sung/chỉnh sửa các văn bản định chế thuộc lĩnh vực quản lý chất lượng
 • Đào tạo cán bộ nhân viên trong bộ phận, xây dựng môi trường làm việc của bộ phận theo văn hóa Ngân hàng
 • Tham mưu cho Ban giám đốc khối theo chức năng và nhiệm vụ của Phòng quản lý chất lược và KPIs
 • Thực hiện công việc khác (dự án, chương trình, chỉ đạo) theo phân công của Ban Lãnh đạo Ngân hàng.