Phó Giám Đốc Phát triển kinh doanh

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Insurance - Sales & Marketing
Sub Specialization:
Contact: Minh Tran Nguyet
Reference: JO-1810-404111
  • Thu thập, phân tích và đánh giá thông tin thị trường;
  • Xây dựng và triển khai chiến lược, chính sách marketing trong hệ thống;
  • Xây dựng và phát triển thương hiệu Công ty;
  • Phối hợp với các phòng ban trong việc nghiên cứu cải tiến sản phẩm, phát triển sản phẩm mới;