Nhân viên mua hàng (Procurement)

Location: Vĩnh Phúc, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary VND12000000.00 - VND15000000.00 per month
Specialization: Materials Handling
Sub Specialization:
Contact: Anh Hoang Ngoc
Reference: JO-2010-448979

NỘI DUNG CÔNG VIỆC


+ Lập, theo dõi kế hoạch mua hàng nhập khẩu. Tổng hợp, kiểm soát vật tư, NVL, hàng nhập, hàng xuất…


+ Đối chiếu công nợ, làm thanh toán cho NCC. Đổi trả hàng NG nếu có lỗi phát sinh.


+ Làm việc với hệ thống SAP, thực hiện kiểm kê định kỳ. Soát xét các đề nghị mua vật tư, NVL.


+ Tổ chức soạn thảo, hoàn thiện, quản lý các hợp đồng mua bán với NCC.


+ Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình làm thủ tục với hải quan, thanh toán, bảo hiểm, NCC dịch vụ Forwarder.... đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty.


+ Tổng hợp dữ liệu nhập, xuất, tồn và định mức, hao hụt


+ Giải quyết các công việc phát sinh liên quan tới NCC cũng như các bộ phận liên quan trong công ty.