Nhân viên hành chính (tiếng Nhật N3 trở lên)

Location: Hung Yen, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: General Affairs
Sub Specialization:
Contact: Hang Nguyen Thi Tuyet
Reference: JO-1810-404603

* Sắp xếp và quản lý các công việc của bộ phận hành chính
* Phụ trách các công việc lưu trữ giấy tờ, tài liệu của công ty, sắp xếp lịch họp/công tác...
* Quản lý cơ sở hạ tầng, thiết bị kết nối và hệ thống mạng trong công ty
* Phụ trách các công việc truyền thông nội bộ và bên ngoài của Công ty (thông cáo chung, báo chí; sách giới thiệu doanh nghiệp; thiết lập tài liệu thông báo nội bộ trong Công ty…)
* Làm việc và duy trì mối quan hệ với các cơ quản sở ban ngành, quản lý nhà nước
* Quản lý các vấn đề pháp lý của Công ty ( hợp đồng của Công ty; quản lý và dự toán các vấn đề pháp luật liên quan đến Công ty).
* Quản lý hệ thống phúc lợi, trang thiết bị cơ sở thuộc sở hữu của công ty
* Phối hợp và hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty trong các công việc liên quan chung.
* Báo cáo công việc cho sếp Nhật