[HCM] PHP Developer

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Programmer
Sub Specialization:
Contact: Ngan Truong Ngoc
Reference: JO-1807-398677

  • Tham gia phát triển hệ thống ứng dụng Web PHP.
  • Thiết kế, coding, bảo trì, testing
  • Thực hiện công việc được phân công và báo cáo tiến độ cho quản lý.
  • Khắc phục sự cố và cung cấp giải pháp nhanh chóng cho khách hàng.