Giám Đốc Kinh doanh

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Front Office
Sub Specialization:
Contact: Minh Tran Nguyet
Reference: JO-1809-403505

Xây dựng khung năng lực và chiến lược phát triển lực lượng bán gồm 4 phân khúc khách hàng (KH ưu tiên, KH Bán lẻ, KH SME, KH banca), sau đó triển khai và quản lý để đạt hiệu quả Làm việc với các bên đơn vị tư vấn