Giám đốc điều hành

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: President / CEO / Managing Director / Country Head
Sub Specialization:
Contact: Ngoc Chu Do Minh
Reference: JO-1806-395692

- Điều hành các Phòng/Ban Công ty để xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu cho từng bộ phận đảm bảo hoàn thành mục tiêu chung của Công ty.
- Giám sát và đưa ra quyết định và đề xuất đúng đắn những giải pháp, chiến lược cho HĐQT và xây dựng hệ thống quy trình quy định cấp công ty và các bộ phận
- Xây dựng kế hoạch nhân sự, nguồn nhân sự dài và ngắn hạn; trực tiếp tham gia tuyển dụng nhân sự cho công ty.
- Xây dựng cơ chế lương, khen thưởng phù hợp với chiến lược và mục tiêu của Công ty.
- Xây dựng ngân sách, định mức chi phí hoạt động cho các phòng ban
- Tư vấn các giải pháp kinh doanh đạt hiệu quả, duy trì và phát triển mối quan hệ với đối tác của công ty
- Định kỳ theo dõi kiểm soát và đánh giá, điều chỉnh ngân sách và định mức chi phí.