Giám đốc điều hành trung tâm giáo dục

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: President / CEO / Managing Director / Country Head
Sub Specialization:
Contact: Le Mai Loan
Reference: JO-1911-429531

  • Chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động kinh doanh của Học viện.
  • Tham gia xây dựng và mở trung tâm mới của học viện
  • Lập và thực thi các kế hoạch marketing, kiểm soát chất lượng nội bộ của cơ sở.
  • Duy trì sự hiện diện tại khu vực quản lý để đảm bảo nắm bắt và hiểu rõ nhu cầu khách hàng.
  • Huấn luyện năng lực, khả năng và kiến thức cho đội ngũ nhân viên.
  • Bao quát hoạt động đào tạo tại cơ sở, chịu trách nhiệm đảm bảo chất lượng đào tạo theo mục tiêu của cơ sở.
  • Xây dựng và phát triển quan hệ với các trường phổ thông, các cơ sở giáo dục đào tạo, các cơ quan chính quyền, báo chí truyền thông địa phương