{Gấp} - kế toán tổng hợp

Location: Hung Yen, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Quality Control/Quality Assurance/SQE
Sub Specialization:
Contact: Hang Nguyen Thi Tuyet
Reference: JO-1809-403119

- Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh như: thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ..;
- Tổng hợp, theo dõi sổ sách kế toán, lập báo cáo và kê khai thuế VAT theo quý, báo cáo tài chính theo chế độ kế toán hiện hành.
- Cung cấp và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
- Tính giá thành, sản xuất, định mức nguyên vật liệu….
- Lập sổ sách, chứng từ quản lý và kiểm soát toàn bộ nghiệp vụ phát sinh của Công ty.

- Làm báo cáo thuế và nội bộ hàng tháng

- Các công việc khác theo yêu cầu từ cấp trên