[Đồng Nai] QC (English speaking)

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary: Negotiable
Specialization:
Sub Specialization: QC / QA,
Contact: Hung Nguyen Hoang Minh
Reference: JO-1905-417575

  • Kiểm tra chất lượng sản phẩm may và vải tại nhà máy