Chuyên viên đánh giá an ninh thông tin

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Information Security/Cyber Security/IT Risk/IT Governance
Sub Specialization: IT Audit, IT Assurance/Quality Assurance/Management
W1siziisijiwmtgvmduvmjgvmdmvmtevmdgvmtiwl05ndxllbi1uagfuac1idw9uz19yzxnpemvklw1pbi5qcgcixsxbinailcj0ahvtyiisije4mhgymdajil1d
Contact: Nguyen Thanh Huong
Reference: JO-1805-393771
see 's jobs

Mô Tả Công Việc

  • Xây dựng và triển khai các hoạt động đảm bảo An toàn thông tin
  • Quản lý, tư vấn, đánh giá tình hình an toàn thông tin
  • Xây dựng các chính sách, quy định, tiêu chuẩn an ninh thông tin
  • Kiểm thử, đánh giá định kỳ theo tiêu chuẩn PCI, ISO
  • Cập nhật các kỹ thuật tấn công, các rủi ro mới đối với hệ thống
  • Phản ứng, xử lý các sự cố an ninh thông tin