Chuyên gia Kiểm soát tuân thủ

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Compliance
Sub Specialization:
Contact: Minh Tran Nguyet
Reference: JO-1808-400813

1. Xây dựng Hệ thống, Quy trình

Hỗ trợ xây dựng khung quản trị kiểm soát tuân thủ (các chính sách, phương pháp, hệ thống, quy trình, quy định, thủ tục) nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được thực hiện đúng quy định pháp luật và phù hợp.
Xây dựng các danh mục nghĩa vụ tuân thủ trong hoạt động kinh doanh và cách thức tổ chức thực hiện.


2. Hỗ trợ Quản lý vận hành
Lên kế hoạch, tổ chức triển khai và giám sát các hoạt động tuân thủ;
Tổ chức đào tạo về kiểm soát tuân thủ;
Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới, góp ý dự thảo về văn bản này và đánh giá tác động của văn bản đó đến hoạt động của Công ty và đưa ra các khuyến nghị;
Nghiên cứu các rủi ro tuân thủ và đề xuất hướng giải quyết;
Lập các báo cáo tuân thủ;
Thực hiện các hoạt động tuân thủ khác (Phòng chống rửa tiền, Gian lận và trục lợi bảo hiểm,…)