CEO - Chief Executive Officer URGENT

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: President / CEO / Managing Director / Country Head
Sub Specialization:
Contact: Minh Tran Nguyet
Reference: JO-1904-415832

* Xây dựng mục tiêu chiến lược và thực hiện các mục tiêu đã thống nhất với HĐQT;
* Truyền đạt lại các mục tiêu chiến lược đã được thống nhất tới nhân viên các cấp và đảm bảo mục tiêu có thể đạt được trên thực tế;
* Phân công trách nhiệm quản lý cấp cao và giám sát công việc của Giám đốc điều hành;
* Theo sát công việc hàng ngày và đảm bảo rằng Công ty có đủ nguồn lực cần thiết để thực hiện;
* Tuyển dụng, phát triển và duy trì đội ngũ nhân viên có chất lượng cao.

English below:

  • Developing strategic objectives and implementing the objectives as agreed with the Board;
  • Communicating Board-agreed strategic objectives to staff at all levels and ensuring that these objectives are achieved in practice;
  • Assigning responsibilities to the senior management and supervising the work of executive directors;
  • Overseeing day-to-day regulatory work and ensuring that the Company has the necessary resources to carry out its mission;
  • Recruiting, developing and retaining high quality staff.