Biên Phiên Dịch (Tiếng Nhật N2)

Location: Dong Nai, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary VND12000000.00 - VND14000000.00 per month
Specialization: Translation / Interpretation
Sub Specialization:
Contact: Ngoc Nguyen Luong Hong
Reference: JO-2004-439044

* Tốt nghiệp các trường Đại học

* Có 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
* Tiếng Nhật tương đương N3 trở lên
* Có kinh nghiệm dịch sản xuất
* Biết sử dụng máy tính: (Word, Excel, Power point)