Viet - General Accountant

Location: Da Nang, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: General Accounting (Staff)
Sub Specialization:
Contact: Viet Nguyen Duc
Reference: JO-2006-442669

  • Trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ tổng hợp số liệu kế toán.
  • Trực tiếp lập các bút toán thu nhập, chi phí, khấu hao TSCĐ, các khoản trích trước, … phục vụ cho việc lập báo cáo tài chính.
  • Hạch toán tiền lương, thu nhập, chi phí, khấu hao, công nợ, nghiệp vụ khác.
  • Thu thập, xử lý, lưu trữ hóa đơn, chứng từ, hợp đồng.
  • Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
  • Kiếm soát phần mềm kế toán.