[Urgent] - Trưởng Phòng Nhân Sự

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Human Resources, General Affairs & Administration
Sub Specialization:
Contact: Nhung Do Phuong
Reference: JO-1910-427576
  • Phụ trách tuyển dụng, đào tạo và xây dựng cơ cấu/ văn hóa doanh nghiệp.
  • Hỗ trợ xây dựng chính sách lương, khen thưởng, và các chế độ phúc lợi khác cho nhân viên.
  • Lập kế hoạch tuyển dụng, phát triển, đánh giá nguồn nhân lực.
  • Quản lý, điều hành các hoạt động của nhân sự trong phòng.