URGENT - Trưởng ban Kế hoạch Đầu tư (Bất động sản)

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Construction, Infrastructure
Sub Specialization:
Contact: Minh Tran Nguyet
Reference: JO-1902-412277
  • Tìm kiếm, nghiên cứu, phân tích các dự án đầu tư;
  • Đánh giá hiệu quả dự án;
  • Thực hiện các báo cáo phân tích vĩ mô, báo cáo thị trường và các báo cáo phân tích khác theo yêu cầu của khách hàng và Công ty;
  • Làm việc với các cơ quan chức năng, đối tác về thủ tục trình tự đầu tư;
  • Lập kế hoạch, dòng tiền;
  • Công tác chuẩn bị đầu tư, tư vấn lựa chọn đối tác, các đơn vị cung cấp dịch vụ;
  • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo công ty.
  • ịnh nội bộ của Công ty