URGENT - Giám đốc Quản lý dự án

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Project / Construction Management
Sub Specialization:
Contact: Minh Tran Nguyet
Reference: JO-1902-412277

  • Lập kế hoạch và triển khai các công việc cho dự án;
  • Điều hành, triển khai các hạng mục của dự án, đảm bảo theo theo đúng bản vẽ thiết kế, các quy chuẩn, đồng thời phải đảm bảo thi công theo đúng tiến độ và chất lượng công trình;
  • Hướng dẫn các nhà thầu thực hiện công việc theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật cũng như bản vẽ đã được phê duyệt giữa nhà thầu, tư vấn và chủ đầu tư;
  • Kiểm soát các nhà thầu thực hiện các hạng mục theo đúng hợp đồng ở các giai đoạn;
  • Giám sát các nhà thầu để đảm bảo các công việc của dự án được thực hiện đúng theo kế hoạch đã được duyệt;
  • Tổ chức, điều hành hoạt động của Ban quản lý dự án đảm bảo đúng pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty