Tuyển Gấp!!! Trưởng phòng sản xuất - Công ty FDI Nhật

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Manufacturing & Industrial
Sub Specialization:
Contact: Nguyen Ha Minh
Reference: JO-1809-402862

Quản lý và kiểm soát tổng thể quy trình sản xuất (Sản phẩm PCBA. )
* Ra quyết định kiểm soát quá trình sản xuất
* Kiểm soát ngân sách và chi phí
* Kiểm soát nhân lực và chi phí lao động
* Cải tiến quy trình, hoạt động sản xuất
* Thực hiện và đạt được mục tiêu sản lượng sản xuất
* Thiết lập Kaizen và cải thiện hoạt động sản xuất
* Quản lý, quan tâm tổng thể nhân viên
* Phối hợp với công ty con
* Báo cáo kết quả đầu ra với cấp trên
* Có thể đi công tác nước ngoài đến các công ty con