Trưởng phòng sản xuất (tiếng anh/nhật) - công ty mới

Location: Vĩnh Phúc, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Production Control/Production Planning
Sub Specialization:
Contact: Hang Nguyen Thi Tuyet
Reference: JO-1812-409037

- Quản lý số lượng công nhân viên dưới quyền

- Quản lý và chịu trách nhiệm về chất lượng, sản lượng và nhân lực của bộ phận mình

- Quản lý và xúc tiến quá trình sản xuất của bộ phận

- Đào tạo, chỉ đạo, nâng cao năng lực nhân viên bộ phận mình

- Báo cáo cho ban giám đốc khi có yêu cầu liên quan, tham gia đề xuất cải tiến quy trình sản xuất

*** Công việc cụ thể sẽ được trao đổi kỹ hơn trong buổi phỏng vấn.