Trưởng phòng sản xuất - Production Manager

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary US$700 - US$900 per month
Specialization: Manufacturing & Industrial
Sub Specialization:
Contact: Nguyen Ha Minh
Reference: JO-1809-402233

  • Nắm bắt, thành thạo quy trình, hệ thống quản lý.
  • Quản lý sản xuất, lên kế hoạch sản xuất, hỗ trợ và quản lý công nhân sản xuất.
  • Theo dõi sản lượng, tiến độ sản xuất, tình hình cung cấp sản phẩm.
  • Tính nguyên vật liệu, lập báo cáo, phổi hợp cùng các phòng ban thực hiện chỉ thị sản xuất, các công việc liên quan khác...
  • Quản lý thiết bị, quản lý kế hoạch nhân sự