Trưởng phòng Quan hệ Lao động

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Compensation & Benefits
Sub Specialization:
Contact: Minh Tran Nguyet
Reference: JO-1905-418443

Quản lý các quy trình, thủ tục liên quan đến quan hệ lao động như đánh giá, HĐLĐ, điều chuyển, phân công, bổ nhiệm, miễn nhiễm, khen thưởng kỷ luật
Xây dựng chế độ chính sách cho người lao động
Thực hiện các công việc thuộc chức năng theo quy định
Tham gia các dự án Nhân sự