Trưởng Phòng Mua hàng - Purchasing Manager ($1400-$1600)

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Merchandiser (MD) / Buyer
Sub Specialization:
Contact: Tuyet Pham Thi
Reference: JO-2006-442140
  1. Đặt hàng nguyên vật liệu
  2. Điều chỉnh ngày cần nguyên vật liệu với bộ phận sản xuất
  3. Điều chỉnh ngày xuất hàng với bộ phận bán hàng cho nguyên vật liệu bị chậm
  4. Tìm nhà cung cấp mới tiềm năng
  5. Hoạt động giảm chi phí
  6. Quản lý phòng nguyên vật liệu- có 3 nhân viên và 2 công nhân hỗ trợ