Trưởng Phòng Mua Hàng (công ty gỗ Việt Nam)

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary VND30000000 - VND40000000 per annum
Specialization: Plant Management
Sub Specialization:
Contact: Phan Nguyen Ngoc Tram
Reference: JO-1805-393389

  • Lập chiến lược, kế họach mua hàng, dịch vụ với giá tốt nhất, kịp thời, đạt chất lượt phù hợp với mục tiêu về chi phí kinh doanh.
  • Cung cấp hàng hóa, dịch vụ kịp thời cho các phòng ban theo đúng yêu cầu mua hàng (số lượng, chất lượng, giá cả, thời gian).
  • Có nguồn cung cấp tốt trong việc đặt hàng với số lượng tối thiểu nhất nhằm cung cấp kịp thời, đồng thời giảm lượng tồn kho.
  • Dự báo được tình hình biến động về giá cả trong từng thời điểm: 3 tháng, 6 tháng, một năm.
  • Cập nhật thường xuyên cho BGĐ, phòng ban liên quan như: P.KToán, phòng Phát triển Kinh doanh thông tin về giá cả.
  • Khảo sát trên thị trường nội địa cũng như nước ngòai về nguồn cung cấp nguyên vật liệu, máy móc thiết bị….phù hợp với nhu cầu Công ty để có kế họach mua hàng tốt nhất.
  • Đào tạo, hướng dẫn, đánh giá và hỗ trợ nhân viên phòng Mua hàng hòan thành mục tiêu, chỉ tiêu công việc.
  • Lập ngân sách và quản lý ngân sách phòng Mua hàng