Trưởng phòng Bồi thường

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Insurance - Underwriting / Claims
Sub Specialization:
Contact: Minh Tran Nguyet
Reference: JO-1810-404106

  • Triển khai, giám sát việc giám định, giải quyết khiếu nại và quản lý rủi ro bảo hiểm phi hàng hải;
  • Đề xuất các biện pháp kiểm soát rủi ro về bảo hiểm phi hàng hải;
  • Tham mưu, giúp ban lãnh đạo trong công tác giám định, giải quyết khiếu nại và quản lý rủi ro bảo hiểm phi hàng hải;