Trưởng ban Pháp chế

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary VND3000.00 - VND4000 per month
Specialization: In-House Legal/Legal Counselor
Sub Specialization:
Contact: Le Mai Loan
Reference: JO-1902-411737


Khách hàng của Navigos Search là một công ty Bất động sản với nhiều năm uy tín trong việc xây dựng và phát triển Bất động sản. Hiện nay, tổ chức đang tìm kiếm một Trưởng ban Pháp chế với kinh nghiệm sâu rộng và nhiệt huyết trong mảng Bất động sản, đảm nhận các công việc sau:

  • Thực hiện các công việc pháp chế tập đoàn, tư vấn cho HĐQT và Ban TGĐ về các vấn đề pháp chế doanh nghiệp chức cũng như các vấn đề cụ thể trong từng mảng hoạt động kinh doanh.
  • Tư vấn, thực hiện các vấn đề pháp lý hợp đồng, pháp lý tranh tụng của Tập đoàn.
  • Xem xét và chuẩn bị các hồ sơ pháp lý của Tập đoàn.
  • Hỗ trợ cho công ty trong các thủ tục pháp lý liên quan đến các hoạt động của công ty bao gồm giao dịch với các cơ quan chính phủ.
  • Thay mặt công ty (theo ủy quyền và phân công) để tiến hành các thủ tục pháp lý trong quá trình khiếu nại, tranh chấp và các tố tụng pháp lý có liên quan.