Trưởng ban Kiểm Soát Nội Bộ

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Internal Control / Assurance
Sub Specialization:
Contact: Ngoc Chu Do Minh
Reference: JO-1806-397247
+ Tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra, đánh giá đột xuất và định kỳ các hoạt động điều hành, hoạt động kinh doanh, sản xuất của công ty+ Xây dựng và quản trị hệ thống quy định, quy trình:Điều phối và quản lý công tác xây dựng hệ thống quy trình của công ty
Thực hiện công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra, thực thi các quy định - quy trình
+ Quản trị rủi ro:
Nhận diện, đánh giá, dự báo các rủi ro liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các quy định và biện pháp quản trị (phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý, giảm thiểu hậu quả, rủi ro).
+ An ninh nội bộ:
Xây dựng và quản lý hệ thống an ninh nội bộ, đảm bảo an ninh, an toàn về người, tài sản, tài sản trí tuệ và hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
Tiếp nhận và xử lý các đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến các vi phạm pháp luật, quy định, nội quy có liên quan đến các hoạt động của công ty bao gồm cả các vấn đề nội bộ và bên ngoài.
+ Quản lý công tác thẩm định, kiểm tra hợp đồng, hồ sơ thanh quyết toán công trình xây dựng có quy mô lớn