Trợ lý tổng giám đốc - Công ty FDI Nhật (~$1000)

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary US$500 - US$1000 per month
Specialization: Human Resources, General Affairs & Administration
Sub Specialization:
Contact: Nguyen Ha Minh
Reference: JO-1807-399177
  • Biên dịch & phiên dịch cho Tổng Giám đốc (các cuộc họp, trao đổi công việc nội bộ, đối ứng khách hàng, dịch tài liệu nội bộ/của Tập đoàn...)
  • Lên lịch tiếp đón, quản lý lịch trình của các chuyên gia người Nhật và khách hàng sang công tác
  • Các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Tổng giám đốc (quản lý hệ thống IT, thiết bị văn phòng thông qua nhà thầu, hỗ trợ bán hàng…)