Trợ lý phòng kỹ thuật sản xuất (Tiếng Nhật N2)

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary US$550 - US$650 per month
Specialization: Human Resources, General Affairs & Administration
Sub Specialization:
Contact: Nguyen Ha Minh
Reference: JO-1805-395340

* Phụ trách các công việc hành chính của Bộ phận
* Hỗ trợ phiên dịch cho họp bộ phận, biên dịch tài liệu cho công việc của phòng.
* Hỗ trợ các việc trợ lý cho Giám Đốc bộ phận người Nhật
* Có khả năng đi phiên dịch các cuộc gặp gỡ cho khác và Quản lý, hay tại nhà xưởng sản xuất.
* Quản lý mua bán, làm thanh toán cho máy móc thiết bị của bộ phận.