Trợ lý phòng Business (~ Phó phòng SCM)

Location: Vĩnh Phúc, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Production Planning
Sub Specialization:
Contact: Anh Hoang Ngoc
Reference: JO-2001-432948

Thông tin tuyển dụng

1. Vị trí tuyển dụng: Trợ lý phòng Business

Bộ phận trực thuộc: Business Dept

Sơ đồ tổ chức phòng Business:

Trưởng phòng Business (người Nhật) -> Trợ lý phòng Business (chính là vị trí đang tuyển) -> Nhân viên (10 người)

 • Phòng kế hoạch sản xuất: 2 nhân viên
 • Phòng mua: 2 nhân viên
 • Logistic (nhận hàng - xuất hàng): 2 nhân viên
 • Kho: 1 tổ trưởng, 3 nhân viên

  Cấp trên báo cáo trực tiếp: Trưởng phòng

  2. Nội dung công việc

  a. Trước khi nhà máy chính thức hoạt động
 • Xây dựng hệ thống mua nguyên vật liệu cần thiết cho sản xuất (Nguyên vật liệu, nhà cung cấp, các điều kiện giao nhận hàng)
 • Lập kế hoạch sản xuất khi nhà máy đi vào hoạt động
 • Xây dựng cơ chế giao nhận hàng (Logistic)
 • Các quy chế kho
 • Tuyển dụng, đào tạo nhân viên trong nhóm Business

  b. Sau khi nhà máy đi vào hoạt động
 • Quản lý công việc của các section trong nhóm Business