Trợ lý chủ tịch (tiếng Hàn)

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary US$0.00 - US$1500 per month
Specialization: Sales Support and Administration
Sub Specialization:
Contact: Le Mai Loan
Reference: JO-1809-403250

Vị trí Trợ lý chủ tịch sẽ là cánh tay phải của Chủ tịch Tập đoàn, thực hiện các công việc sau:

  • Chuẩn bị và cung cấp các hỗ trợ toàn diện về mặt hành chính cho Chủ tịch, bao gồm thư từ, email, báo cáo và các tài liệu khác.
  • Thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu thông qua tìm kiếm và nghiên cứu tài liệu, liên lạc các đối tác, doanh nghiệp liên quan để cung cấp báo cáo nghiên cứu, thông tin hoặc quan hệ đối tác.
  • Tổ chức, sắp xếp các cuộc họp, hội nghị, tham gia các dự án theo sự giao phó của Chủ tịch.
  • Trả lời điện thoại, xử lý các cuộc gọi.
  • Gặp gỡ, trả lời khách hàng, đối tác. Hỗ trợ chủ tịch trong việc giao dịch với khách hàng và đối tác kinh doanh.
  • Chuẩn bị chương trình họp và biên bản cuộc họp.
  • Các nhiệm vụ khác được phân công.
  • Báo cáo cho Chủ tịch.