Technical Senior Manager

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary US$1000 - US$1500 per month
Specialization: Manufacturing & Industrial
Sub Specialization:
Contact: Nguyen Ha Minh
Reference: JO-1810-405246

Đóng vai trò hỗ trợ, tham mưu cho Ban Giám Đốc trong việc quản trị kỹ thuật sản xuất, quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn lao động và phòng chống cháy nổ, đảm bảo các quy định trong công ty được tuân thủ:
1. Quản lý các phòng ban theo sơ đồ tổ chức của Công ty.
2. Lập kế hoạch phát triển theo định hướng của ban giám đốc.
3. Đạt được các mục tiêu do công ty đề ra bằng cách thiết lập các kế hoạch, ngân sách, và đo lường kết quả; phân bổ nguồn lực; rà soát tiến độ; cải tiến quá trình quản trị tạo nên hướng thay đổi tích cực cho kinh doanh của công ty.
4. Tạo ra mục tiêu, lập kế hoạch, giám sát, thẩm định kết quả, phát triển tầm nhìn cho nhân viên cũng như nâng cao hiệu suất làm việc của nhân viên.
5. Tham gia vào quản lý việc thiết lập các quy trình sản xuất chuẩn. Xác nhận số liệu thiết lập trong BOM và flowchart.
6. Tham gia vào quản lý đầu kỳ các model mới.
7. Duy trì sự ổn định và trôi chảy của các hoạt động sản xuất, đảm bảo an toàn trong nhà máy.
8. Tư vấn, tham mưu cho giám đốc khối và ban giám đốc về các thay đổi cần thiết trong hiện tại và tương lai để đáp ứng môi trường kinh doanh cạnh tranh và hướng tới phát triển toàn diện.
9. Xây dựng sự đoàn kết, truyền cảm hứng, gây ảnh hưởng trong khối sản xuất, liên kết các Phòng ban trong cùng Công ty.
10. Duy trì kiến thức chuyên môn và kỹ thuật bằng cách tham dự các hội thảo giáo dục, xem các ấn bản chuyên nghiệp, thiết lập phương pháp tự học hỏi cho bản thân cá nhân để duy trì tính nâng cao hiểu biết, cập nhật xu hướng mới, cơ chế thay đổi liên quan tới môi trường hoạt động, các xu hướng công nghệ, kỹ thuật mới