Teamleader| Investment Banking

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Investment
Sub Specialization:
Contact: Minh Tran Nguyet
Reference: JO-1808-400488

1. Tổ chức và triển khai cung cấp các sản phẩm - dịch vụ tư vấn:

  • Tư vấn thị trường vốn cổ phần: Thực hiện và kiểm soát chất lượng dịch vụ của giao dịch tư vấn chứng khoán Vốn.
  • Dịch vụ cấu trúc và tái cấu trúc tài chính: Phối hợp với Nhóm Cấu trúc và Tái Cấu trúc trong công tác cung ứng dịch vụ chứng khoán Vốn được phân công.

2. Phát triển khách hàng và Quản lý quan hệ khách hàng:

  • Chịu trách nhiệm chính trong việc tìm kiếm và xây dựng các mối quan hệ với khách hàng tiềm năng để cung cấp các sản phẩm/dịch vụ ngân hàng đầu tư.
  • Chăm sóc, củng cố và phát triển các mối quan hệ với khách hàng (cấp trung) cho các giao dịch tư vấn vốn cổ phần có quy mô vừa và nhỏ.


3. Xây dựng & cập nhật quy trình nghiệp vụ cho Phòng:

  • Chỉ đạo công tác soạn thảo, cập nhật quy trình hoạt động cho nghiệp vụ thị trường vốn cổ phần và trình lên Trưởng phòng.
  • Cải thiện và nâng cao chất lượng sản phẩm/ dịch vụ đối với mảng tư vấn thị trường vốn Cổ phần


4. Lập kế hoạch cho Khối Tư vấn tài chính:

  • Xây dựng kế hoạch và chương trình hành động của bộ phận do mình phụ trách theo định hướng phát triển xu hướng thị trường, sản phẩm, khách hàng…