Sales Staff_Nhân viên kinh doanh

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary US$500 - US$700 per month
Specialization: Sales
Sub Specialization:
Contact: Nguyen Ha Minh
Reference: JO-1806-396589

  • Tìm kiếm đơn đặt hàng, phát triển khách hàng mới
  • Thực hiện báo giá sản phẩm
  • Đáp ứng các yêu cầu về sản phẩm và nâng cao chất lượng