Sales Operation Manager

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Consumer Goods & Retail, Advertising
Sub Specialization:
Contact: Ngoc Hong Bao Ngoc
Reference: JO-2001-433290

1) Đóng góp và xây dựng chiến lược kinh doanh-
Xây dựng AOP:

 • Dự báo môi trường kinh doanh
 • Phân tích môi trường kinh doanh
 • Tổng hợp và phát triển cơ hội kinh doanh.
 • Xác định chiến lược kinh doanh
 • Đánh giá khả năng tổ chức và nắm bắt cơ hội KD.

  2) Kiểm soát và review phân chia chỉ tiêu kinh doanh hợp lý, hiệu quả tạo động lực thi đua giữa các vùng, khu vực, Npp, SS, NVBH, PG

  3) Xây dựng hệ thống phân phối hiệu quả, định biên nhân sự hiệu quả

  4) Xây dựng chính sách phân phối, chính sách thưởng, chính sách bán hàng chuyên nghiệp và hiệu quả

  5) Nâng cao dịch vụ khách hàng

  6) Xây dựng và phát triển hệ thống DMS

  7) Huấn luyện và đào tạo nhân viên

  8) Hỗ trợ, đốc thúc Sales team, Npp KDNĐ thực hiện đạt chỉ tiêu AOP

  9) Hỗ trợ kinh doanh Miền Bắc thực hiện đạt AOP và xử lý tồn đọng