Sales Manager - Trưởng phòng kinh doanh (~$1500)

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary US$1200 - US$1500 per month
Specialization: Manufacturing & Industrial
Sub Specialization:
Contact: Nguyen Ha Minh
Reference: JO-1809-402165
  • Mở rộng thị trường (tem nhãn quần áo)
  • Lập kế hoạch kinh doanh
  • Tìm kiếm khách hàng
  • Gặp gỡ trao đổi, chào hàng
  • Chốt đơn hàng, hỗ trợ các thủ tục giao nhận vận tải
  • Chăm sóc khách hàng (follow up)
  • Đào tạo, hỗ trợ nhân viên